SrbijaESC2023Konkurs

RTS objavio konkurs za predstavnika na Pesmi Evrovizije 2023.

Radio-televizija Srbije potvrdila je učešće na „Pesmi Evrovizije“ u Ujedinjenom Kraljevstvu 2023. godine i raspisuje javni konkurs za izbor kompozicije koja će predstavljati Srbiju na najgledanijem svetskom muzičkom takmičenju. Konkurs je otvoren do 15. novembra 2022. godine.

U cilju razvijanja i unapređenja muzičkog stvaralaštva u oblasti popularne muzike, Radio-televizija Srbije organizuje izbor predstavnika Srbije za međunarodno takmičenje „Pesma Evrovizije 2023“, koje će biti održano u maju 2023. godine u organizaciji Evropske radiodifuzne unije (EBU).

Izbor kompozicija za takmičenje obaviće Selekciona komisija RTS-a (sastavljena od muzičkih urednika RTS-a) od blagovremeno pristiglih prijava po raspisanom konkursu. Selekciona komisija će izabrati kompozicije rukovodeći se isključivo muzičkim, interpretatorskim i umetničkim kvalitetom tih kompozicija. Ukoliko od pristiglih kompozicija po javnom konkursu nijedna ne ispunjava potreban muzički kvalitet, RTS ima pravo da samostalno izabere kompoziciju (izvan kompozicija pristiglih na konkurs) koja će predstavljati Republiku Srbiju i RTS na takmičenju. Izbor kompozicije koja će predstavljati Srbiju i RTS na takmičenju za „Pesmu Evrovizije 2023“ obaviće stručni žiri sastavljen od eminentnih muzičkih i medijskih stvaralaca i publika na takmičenju, po evrovizijskom principu 50% – 50%.

Kompozicija koja bude imala najveći broj glasova po odluci stručnog žirija i publike biće predstavnik Republike Srbije i RTS-a na takmičenju za „Pesmu Evrovizije 2023“.

Postupak izbora kompozicije, način rada i glasanja stručnog žirija i publike na takmičenju biće detaljno regulisan i sproveden u skladu sa odredbama Pravilnika o glasanju koji će RTS objaviti na svom sajtu kako bi se osigurala javnost izbora.

Uslovi konkursa su sledeći:

a) Konkurs se objavljuje za nove kompozicije zabavne i popularne muzike koje nisu objavljene i izvedene, u celini ili u delovima, pre 1. septembra 2022. godine.

b) Tekstovi pesama moraju biti pisani isključivo na jezicima koji su u zvaničnoj upotrebi u Republici Srbiji. Autori mogu za izvođače kompozicija odabrati isključivo državljane Republike Srbije.

v) Autori treba da prilože finalni ili kvalitetni demo snimak u trajanju do tri minuta, sa interpretacijom izvođača koji će na takmičenju izvoditi kompoziciju. RTS može sugerisati autorima određene izmene i dopune kompozicije i eventualnu promenu izvođača.

g) Za delo/kompoziciju poslatu na konkurs autor jemči da je jedini tvorac dela, da je delo njegova orginalna duhovna tvorevina, odnosno da delo ili pojedini njegovi delovi nisu uzeti iz drugih autorskih dela i takođe preuzima obavezu da reguliše i naknadi sva eventualna potraživanja trećih lica koja preisteknu iz spora oko autorstva. Autor jemči da isključiva imovinska prava na delu nisu već ustupljena ili preneta na treća lica, odnosno da ih neće ustupiti ili preneti, niti su opterećena pravima trećih lica.

d) Maksimalan broj izvođača na sceni je šest. Kompozicije se izvode uživo uz unapred snimljene tonske matrice. Glavni vokalni solisti pevaju uživo.

đ) Izvođači treba da imaju najmanje 16 godina 1. maja 2023, jer je održavanja finalnog „Takmičenja za Pesmu Evrovizije 2023“ u maju mesecu 2023. godine.

e) Prijava radova mora da sadrži kompletne podatke o autorima i izvođačima kompozicije: naziv pesme, tekst pesme, biografije, fotografije, podatke o društvenim mrežama izvođača, kontakt adresu, telefon, e-mail.

ž) Učesnici konkursa, čija dela budu izabrana prenose na RTS sva proizvođačka prava (master prava sa interpretatorskim pravima sadržanim u masteru) na snimku kompozicije i izdavačka (publishing) prava i kao vlasnik snimka RTS stiče pravo da njihovo delo beleži, umnožava i stavlja u promet bez obzira na oblik i način umnožavanja i stavljanja u promet (u štampanom grafičkom obliku i u obliku snimka – audio, MP3, midi file i drugim poznatim i budućim oblicima), aranžira, prvi put javno izvede, direktno prenosi (radio i TV prenos), snimi za radio i tv, emituje na radijskim i televizijskim programima, svim sada poznatim i budućim modalitetima emitovanja, snimi na nosač zvuka i slike ( CD, kasete, video kasete, DVD i budući vidovi audio i video nosača), da se kompozicije strimuju na internetu da se mogu postavljati i preuzimati u okviru opcije na zahtev, da se mogu postavljati na kanale koje je RTS postavio na sajtu za razmenu i deljenje sadržaja YouTube i na druge internet portale bez ograničenja, da se kompozicije obrade i koriste kao melodije za mobilne telefone (ring tonovi, real tonovi i polifone melodije) tj. upodobljuju za distribuciju kao mobile content. Sva navedena prava RTS stiče, bez posebne naknade, kao isključivi nosilac prostorno, predmetno i vremenski i po broju neograničeno sa pravom da ih bez bilo kakvih ograničenja i posebnih saglasnosti autora prenese na treća lica, s tim da se fonogramska prava na master snimku dele u predmetnom smislu i u okviru plasmana na servisu YouTube i drugim digitalnim platformama dele tako što vlasniku originalnog mastera pripada udeo od 70%, a RTS-u 30%. Fonogramska prava na snimku sa nastupa na festivalu „Pesma za Evroviziju“ u predmetnom smislu i u okviru plasmana na servisu YouTube i drugim digitalnim platfomama dele se tako što vlasniku originalnog master snimka pripada udeo od 50%, a RTS-u udeo od 50%. U skladu sa ovom podelom vlasničkih prava fonogrami će biti prijavljeni Organizaciji proizvođača fonograma Srbije-OFPS. Ukoliko autor nije vlasnik originalnog master snimka, u obavezi je da obezbedi prenos fonogramskih prava na RTS ugovorom sa vlasnikom originalnog mastera, koji ugovor je u obavezi da dostavi RTS-u.

Učešćem na konkursu autor je dužan da obezbedi dokaz da se na delo, kompoziciju kojom konkuriše, ne primenjuju odredbe ugovora kojim je prava na svojim kompozicija preneo na publisher-a. Autorske naknade po osnovu prava umnožavanja i stavljanja u promet se naplaćuju preko Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih prava (u Srbiji SOKOJ).

z) Prijave na konkurs sa radovima dostavljaju se do 15.11.2022. godine na internet adresu
https://www.rts.rs/page/rts/ci/eurosong-prijava.html u okviru podsajta Evrosong na portalu www.rts.rs

i) Radio-televizija Srbije ima pravo, da u slučaju bilo kakvih problema oko izvođenja kompozicije ili nastupa izvođača, odabere drugu kompoziciju ili drugog izvođača kompozicije.

j) Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja prijavljenih dela, a prijavljeni radovi se ne vraćaju.

Učešćem na konkursu svaki učesnik prihvata propisane uslove konkursa, kao i uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i načinu izbora kompozicije za „Pesmu Evrovizije 2023 – SRBIJA“ i Pravilnikom Evropske unije za radio-televiziju o takmičenju za „Pesmu Evrovizije 2023“.

U slučaju epidemioloških mera i preporuka donetih od strane nadležnih organa Republike Srbije, Kriznog štaba, Gradskog štaba za vanredne situacije i slično, a koje budu na snazi i onemoguće održavanje Festivala, RTS će samostalno izabrati kompoziciju koja će predstavljati Republiku Srbiju i RTS na Takmičenju za Pesmu Evrovizije 2023. godine.

Postupak izbora kompozicije koja će predstavljati Srbiju na „Evrosongu“ 2022. godine definisan je Pravilnikom, dok su uslovi za učešće u izboru za nacionalnog predstavnika o uslovima navedeni u Konkursu.

Izvor
  • RTS